کلیپ‌های دانستنی‌های آقای داناب

قسمت اول: معرفی آقای داناب کلیپ اول

قسمت دوم: فرونشست زمین کلیپ دوم

قسمت سوم: قنات و منابع آب زیرزمینی کلیپ سوم

قسمت چهارم: مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی کلیپ چهارم

قسمت پنجم: گیاهان کم آبخواه کلیپ پنجم

قسمت ششم: حفاظت از منابع آب زیرزمینی و استفاده از پساب کلیپ ششم     

قسمت هفتم: مدیریت مصرف آب در بخش شرب و بهداشت کلیپ هفتم         

قسمت هشتم: آب مجازی کلیپ هشتم                                  

 تاریخ ثبت : 1399/10/30
  آخرین به روزرسانی : 1400/03/01